Fritids vid Njurunda Friskola

Njurunda friskola har en fritidsverksamhet med drygt 80 barn inskrivna från förskoleklass till åk 5. Åldersgrupperna är fördelade i förskoleklass och åk 1 i en grupp och åk 2- 5 i en annan. Denna indelning är framförallt för att vi ska kunna rikta in våra aktiviteter till rätt åldersgrupp och för att begränsa antalet barn i de situationer vi befinner oss.  Vi som arbetar på Njurunda friskolas fritidshem heter Anna-Maria F-klass, Malin år 1, Kristoffer år 2 Tommy år 3, samt Carina Spak.

 

Fritidshemmet arbetar för det uppdrag som står i allmänna råd för fritidshem:

Att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling.

 

Vi ska uppnå detta genom att:

  • Erbjuda olika aktiviteter utifrån barnens önskemål. T. ex. att baka, lekar utomhus och i gymnastiksalen, spela sällskapsspel, pyssel i olika former, måla, klippa och klistra.
  • Vi planerar att arbeta temainriktat kopplat mot friskolans naturvetenskapliga inriktning.
  • Tillgodose och respektera barnens behov.
  • Ge barnen inflytande i verksamheten och dess innehåll.
  • Ha tydliga regler och rutiner för att skapa trygghet.
  • Träna på det  sociala samspelet.

Vår grundläggande ambition är att vistelsen på fritidshemmet ska vara lustfylld, positiv och trygg. Barnen ska känna sig lyckade och glada när de går hem på eftermiddagen.


Fritidshemmet arbetar utefter skolans värdegrund

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.


Information gällande tider och avgifter

Fritidsverksamhet erbjuds måndag till fredag och våra öppettider är: måndag till torsdag: 07.00 - 17.30 samt fredagar: 07.00-17.00.
Mellis serveras i matsalen mellan kl.14.00-15.00. Fruktstund kl. 16.30
Alla som önskar fritidsplats vid Njurunda Friskola anmäler detta skriftligt och bereds plats så fort som möjligt.
Ändringar och Uppsägning (1 månad innan) anmäler ni skriftligt. Vi vill att ni föräldrar lämnar in schema där det står vilka tider som barnen blir hämtade. Scheman finns på ytterdörren.

Avgiften är:
500 kr utan behov av fritids under lov
6oo kr med behov av fritids under lov

Syskon 1:
300 kr utan behov av fritids under lov
400 kr med behov av fritids under lov

Syskon 2:
200 kr utan behov av fritids under lov
300 kr med behov av fritids under lov

Betalning sker i slutet av månaden på plusgironummer 7 51 60 - 2 (ingen avi skickas ut)
Viktigt att skriva barnets för- och efternamn samt vilken månad som betalningen avser. Juli månad är avgiftsfri.
Uppsägning av fritidsplats sker skriftligt, med en uppsägning på en månad.

Mvh

Fritidspersonalen

 

Blankett för ansökan om fritids